ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร Useful English Expressions Used at a Restaurant

ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร
Useful English Expressions Used at a Restaurant

เรียนรู้ภาษาอังกฤษน์สำหรับพนักงานร้านอาหารและผู้ใช้บริการในร้านอาหารเรียนรู้สำนวนทั่วไปที่ใช้ในร้านอาหาร เราได้แบ่งบทเรียนออกเป็น6ส่วน ได้แก่ 1.การจองที่นั่ง
1.การนั่งในร้านอาหาร
1.การสั่งอาหาร
1.การจัดการปัญหาในร้าน
1.การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร
1.การเรียกเก็บเงิน