My กับ mine ใช้ต่างยังไง

My กับ mine ใช้ต่างยังไง

ทั้งสองคำนี้แปลว่าของฉัน แต่มันแตกต่างกันอย่างไร

ปกติเวลาเราใช้คำMy
My จะตามด้วยคำนามอย่างเช่น

นี่คือปากกาของฉัน
ปากกาเป็นคำนาม

เราพูดได้ว่า This is my pen
นี่คือปากกาของฉัน

ส่วน mine เรามักจะใช้หลัง v.to be เช่น
This pen is mine.

ปากกาด้ามนี้เป็นของฉัน

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ
This is my book นี่คือหนังสือของฉัน
This book is mine หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน