คำศัพท์รูปภาพ ของใช้สำนักงาน ภาษาอังกฤษ Office equipment

คำศัพท์รูปภาพ ของใช้สำนักงาน ภาษาอังกฤษ Office equipment

รวมคำศัพท์ ของใช้สำนักงาน รูปภาพภาษาอังกฤษ Office equipment พร้อมคำอ่าน รูปภาพสวยอ่านง่าย รูปภาพคำศัพท์สามารถทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

 

Office equipment     ( ออฟฟิศ อิเควเมนต์ )   ของใช้สำนักงาน

<————————————–>

pencil   ( เพน’เซิล )    ดินสอ

<————————————–>

pen   ( เพน ) ปากกา

<————————————–>

paper clip   ( เพ’เพอะ คลิป )  ลวดเสียบกระดาษ

<————————————–>

stapler    ( สเท’เพลอะ )  เครื่องเย็บกระดาษ

<————————————–>

scissors   ( ซิส’เซอซ์ )  กรรไกร

<————————————–>

sticky tape    ( สติ๊กกิ เทป )  เทปกาว

<————————————–>

file folder   ( ไฟล์ โฟลเดอร์ )  แฟ้มเอกสาร

<————————————–>

envelope   ( เอนเฝอะโลพ )  ซองจดหมาย

<————————————–>

pencil sharpener  ( เพน’เซิล ฌา-เพะเนอะ )  กบเหลาดินสอ

<————————————–>

cutter knife    ( คัดเตอร์ ไนฟ )  มีดคัตเตอร์

<————————————–>

calculator    ( แคลคูเลเทอร์ )  เครื่องคิดเลข

<————————————–>

Computer   ( คอมพิวเถอร์ )  คอมพิวเตอร์

<————————————–>

laptop     ( แลปทอป )   โน๊ตบุุ๊ต

<————————————–>

desk   ( เดสท )   โต๊ะ

<————————————–>

paper   ( เพเพ่อะ )  กระดาษ

<————————————–>

Printer   ( พริ้นเต่อร์ )   ปริ้นเตอร์

<————————————–>

paper punch    (  เพเปอร์ พั้นช )  เครื่องเจาะรูกระดาษ

<————————————–>

scanner    ( แสกนเนอร์ )   แสกนเนอร์

<————————————–>

Photocopier    ( โฟโทคอพพิเออร์ )  เครื่องถ่ายเอกสาร

<————————————–>

Fax machine    ( แฟกซ แมชีน )   เครื่องแฟกซ์

<————————————–>

coffee maker    ( คอฟ ฟิ เมคเกอร์ )   เครื่องทำกาแฟ

<————————————–>