บทความอังกฤษสั้น I want to be a teacher ฉันอยากเป็นครู

บทความอังกฤษสั้น

I want to be a teacher ฉันอยากเป็นครู

I want to be a teacher in the future, because I think teacher is a good job. My teachers are very good. Some of them are gentle, but some of them are not. But I think they all care for students very much. I want to be a good teacher like them. I think I will be strict to my students in the class. But after class, I want to betheir friend and help them in study and life. I must work hard for my dream.

 

ฉันอยากเป็นครู

ในอนาคตฉันอยากเป็นครู เพราะฉันคิดว่าครูเป็นงานที่ดี ครูของฉันดีมาก บางคนก็สุภาพ แต่บางคนก็ไม่ แต่ฉันคิดว่าพวกเขาทุกคนเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ฉันอยากเป็นครูที่ดีเหมือนพวกเขา ฉันคิดว่าฉันจะเข้มงวดกับนักเรียนของฉันในชั้นเรียน แต่หลังเลิกเรียน ฉันอยากเป็นเพื่อนและช่วยเหลือพวกเขาในการเรียนและการใช้ชีวิต ฉันต้องทำงานหนักเพื่อความฝันของฉัน