การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ How to tell the time

การบอเวลาในภาษาอังกฤษ

How to tell the time

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษเรียนรู้สำนวนเหล่านี้เพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของคุณ

✪ประโยคที่ใช้ถามเวลา
-What time is it?
-What is the time?
-Do you have the time?
-Do you know what time it is?

✪ประโยคถามเวลาที่ค่อนข้างสุภาพ
-Can you tell me what time it is, please?
-Could you tell me the time, please?

✪การบอกเวลาเต็มเวลา
จะใช้ It is หรือ It’s ในการบอกเวลา เช่น

-It is five o’clock. (5:00)
เวลาห้านาฬิกา

-It’s ten o’clock (10:00)
เวลาสิบนาฬิกา

-It is seven o’clock (07:00)
เวลาเจ็ดนาฬิกา

-It’s one o’clock (01:00)
เวลาหนึ่งนาฬิกา

✪การบอกเวลาเป็นชั่วโมงครึ่ง
จะใช้“It is half past…” ขึ้นต้นประโยค เช่น

-It is half past eleven. หรือพูดง่ายๆว่า eleven thirty
สิบเอ็ดโมงครึ่ง

-It is half past seven. หรือพูดง่ายๆว่า seven thirty
เจ็ดโมงครึ่ง

-It is half past one. หรือพูดง่ายๆว่า one thirty
บ่ายโมงตรึ่ง

✪การบอกเวลาชั่วโมงที่มี…:15 or …:45 นาที
จะใช้สองประโยคด้านล่างนี้บอกเวลา
-It is (a) quarter past … (ผ่านไป15นาทีแล้ว)
-It is (a) quarter to … (กำลังจะผ่านไป15นาที)

ตัวอย่างเช่น

-It is (a) quarter past eight. (8:15) หรือพูดง่ายๆว่า eight fifteen
แปดนาฬิกาสิบห้านาที

-It is (a) quarter to three. (02:45) หรือพูดง่ายๆว่า two forty-three
อีกสิบห้านาทีจะถึงสามนาฬิกา

-It is (a) quarter past twelve. (12:15) หรือพูดง่ายๆว่า twelve thirteen
สิบสองนาฬิกาสิบห้านาที

✪การบอกเวลาช่วงอื่น
ใช้ Past และ To ในการบอกเวลานาที
ใช้ PAST สำหรับ (01 นาที- 30 นาที)
ใช้ TO สำหรับ (31 นาที – 59 นาที)
เช่น

-It’s five minutes to nine. (08:55)
อีกห้านาทีเก้าโมง

-It’s thirteen minutes past seven. (07:13)
เจ็ดโมงสิบสามนาที

-It is nine minutes to three. (2:51)
อีกเก้านาทีตีสาม

-It’s eight minutes past one. (01:08)
ตีหนึ่งแปดนาที

 

✪เรายังสามารถรูปประโยคบอกเวลา
: “It’s + hourชั่วโมง + minutesนาที”,เช่น

-It’s eight fifty-five. (08:55)
เวลาแปดโมงห้าสิบห้า

-It’s seven thirteen. (07:13)
เวลาเจ็ดโมงสิบสาม

-It is two fifty-one. (02:51)
เวลาตีสองห้าสิบเอ็ด

-It’s one zero-eight. (01:08)

เวลาตีหนึ่งแปดนาที

 

✪การใช้ A.M และ P.M
ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้เวลา24ชั่วโมง
>ใช้ a.m. ในช่วงเวลา เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน
>ใช้ p.m. ในช่วงเวลา เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน

ตัวอย่าง
-3am ก็คือ เวลาตีสาม
-3pm ก็คือ เวลาบ่ายสาม