บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง มลพิษ Pollution

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง มลพิษ Pollution

      กดฟังเสียงที่นี่ Pollution

 

A:How many kinds of pollution are there?
มลภาวะมีกี่แบบ

B:There are many types of pollution: land, water, noise, air, light, thermal pollution.
มลพิษมีหลายประเภท ทางดิน ทางน้ำ เสียง อากาศ แสง มลพิษทางความร้อน

 

A:What type of pollution is popular in your country?
มลพิษประเภทใดที่พบมากในประเทศของคุณ

B:The most popular one is water pollution, I guess.
สิ่งที่พบมากที่สุดคือมลพิษทางน้ำ ฉันคิดว่านะ

 

A:Have you ever littered?
คุณเคยทิ้งขยะไม่เป็นที่ไหม

B:Yes, I have, but when I was taught the lesson of protecting Mother Nature, I quit littering.
ใช่ ฉันเคย แต่เมื่อฉันได้รับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องธรรมชาติ ฉันก็เลิกทิ้งขยะไม่เป็นที่

 

A:What can you do to help prevent pollution?
คุณสามารถทำอะไรเพื่อช่วยป้องกันมลพิษได้บ้าง

B:Reduce and reuse whatever I can to eliminate the amount of waste is what I can do to prevent pollution.
ลดและนำกลับมาใช้ใหม่ทุกสิ่งที่ฉันสามารถทำได้เพื่อกำจัดปริมาณของเสียคือสิ่งที่ฉันสามารถทำเพื่อป้องกันมลพิษ

 

A:What does the government do to encourage people to protect the environment?
รัฐบาลทำอะไรเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนปกป้องสิ่งแวดล้อม

B:They organize some campaigns to raise the awareness of people. Everything should start from education.
พวกเขาจัดแคมเปญบางอย่างเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้คน ทุกอย่างควรเริ่มต้นจากการศึกษา

 

A:Are people in your country aware of the environmental issues?
คนในประเทศของคุณตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่

B:Yes, they are. They care about what happens to the environment around them.
ใช่พวกเขาตระหนัก พวกเขาสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขา

 

A:Is there any law to force people to protect the environment?
มีกฎหมายบังคับให้ประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือไม่

B:Yes. The environment law states punishments to people doing harm to the environment.
ใช่. กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดบทลงโทษผู้ที่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/