บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง การสื่อสาร Communication

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง การสื่อสาร Communication

 

      กดฟังเสียงที่นี่ Communication

 

A: What’re your favorite means of communication?
วิธีการสื่อสารที่คุณชอบคืออะไร

B: I prefer talking directly to people.
ฉันชอบพูดกับคนอื่นโดยตรง

 

A: How to you keep in touch with your friends?
คุณติดต่อกับเพื่อนของคุณอย่างไร

B: I’m so busy that I don’t often hang out with friends, so I usually get in touch with them using social networks or phone.
ฉันยุ่งมากจนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ดังนั้นฉันจึงติดต่อกับพวกเขาโดยใช้เครือข่ายสังคมหรือโทรศัพท์

 

A: Do you get in touch with your family by phone?
คุณติดต่อกับครอบครัวของคุณทางโทรศัพท์หรือไม่

B: Yes, I do. I live away from my family, so phone would be an ideal means of communication.
ใช่ฉันทำ ฉันอยู่ห่างจากครอบครัว ดังนั้นโทรศัพท์จึงเป็นช่องทางในการสื่อสารที่ดี

 

A: Do you usually write letters or emails?
ปกติคุณเขียนจดหมายหรืออีเมลหรือไม่

B: I used to write letters when the Internet hasn’t been used widely. Now I prefer emails due to its convenience.
ฉันเคยเขียนจดหมายตอนอินเทอร์เน็ตอย่างยังไม่แพร่หลาย ตอนนี้ฉันชอบอีเมลมากกว่าเพราะสะดวก

 

A: What are some advantages of using a mobile phone?
ข้อดีของการใช้โทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้าง

B: That’s the easiest means of communication, I think. Mobile phones are portable. Just dial the numbers and you can immediately get connected with anyone you want.
ฉันคิดว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่ง่ายที่สุด โทรศัพท์มือถือเป็นแบบพกพา เพียงกดหมายเลขและคุณสามารถเชื่อมต่อกับทุกคนที่คุณต้องการได้ทันที

 

A: Do you like handwriting letters?
คุณชอบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือหรือไม่

B: Yes, I do. I like to keep handwriting letters as keepsakes.
ใช่ฉันชอบ ฉันชอบเก็บจดหมายที่เขียนด้วยลายมือไว้เป็นที่ระลึก

 

A: Do you use social networks?
คุณใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไม่

B: Yes, the youth now can hardly live without social networks.
ใช่ ตอนนี้เยาวชนแทบจะไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเครือข่ายสังคม

 

A: Do you need communication skills using social networks?
คุณต้องการทักษะการสื่อสารโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไม่

B: Sure. Even in social networks.
แน่นอน แม้แต่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ต้องใช้

 

A: How have social networks changed communication?
โซเชียลเน็ตเวิร์กเปลี่ยนแปลงการสื่อสารอย่างไร

B: People prefer talking online rather than directly. Because of the illusion of social networks, people tend to forget necessary skills to communicate with others in real life.
ผู้คนชอบพูดคุยออนไลน์มากกว่าพูดโดยตรง เนื่องภาพมายาของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ผู้คนมักจะลืมทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตจริง

 

A: Do you have good communication skills in your opinion?
คุณมีทักษะในการสื่อสารที่ดีหรือไม่ ในความคิดของคุณน่ะ

B: Maybe yes. People are quite happy talking to me.
อาจจะใช่ ผู้คนค่อนข้างมีความสุขกับการพูดคุยกับฉัน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/