บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ A Museum

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ A Museum

      กดฟังเสียงที่นี่ A Museum

 

A: What type of museum is popular in your country?
พิพิธภัณฑ์ประเภทใดที่ได้รับความนิยมในประเทศของคุณ

B: There are many types of museums, but the most popular are historical museums.
มีพิพิธภัณฑ์หลายประเภท แต่ที่นิยมมากที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

 

A: What is the most famous museum in your country?
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศของคุณคืออะไร

B: That would be The British Museum, located in London.
น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บริติช ซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอน

 

A: What’s special about it?
มีอะไรพิเศษบ้าง

B: I’m impressed by its large amount of historical, art, and cultural work.
ฉันประทับใจงานประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมจำนวนมาก

 

A: How many times have you visited that museum?
คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์นั้นมากี่ครั้งแล้ว

B: I have visited the museum twice.
ฉันเคยไปพิพิธภัณฑ์มาแล้วสองครั้ง

 

A: What do you usually do when visiting a museum?
คุณมักจะทำอะไรเมื่อไปพิพิธภัณฑ์

B: I usually listen to the tour guide and take notes about important information.
ฉันมักจะฟังไกด์นำเที่ยวและจดบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ

 

A: Are you allowed to take pictures there?
คุณได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปที่นั่นหรือไม่

B: No, the guards did not allow us to bring the camera in.
ไม่ รปภ.ไม่อนุญาตให้เราเอากล้องเข้าไป

 

A: How did you feel after visiting there?
คุณรู้สึกอย่างไรหลังจากไปที่นั่น

B: The overall experience was fantastic, and I learned so many things in just a few hours.
ประสบการณ์โดยรวมนั้นยอดเยี่ยมมาก และฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

 

A: What do you think is the importance of museums in history?
คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์

B: Museums are an integral part of any country’s history, and they keep history alive.
พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศใด ๆ และยังคงรักษาประวัติศาสตร์ไว้ได้

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/