บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วิชาที่ชอบ A Favorite Subject

บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง วิชาที่ชอบ A Favorite Subject

      กดฟังเสียงที่นี่ A Favorite Subject

 

A: What subjects did you learn in school?
คุณเรียนวิชาอะไรบ้างที่โรงเรียน

B: I learned Math, Science, Physics, Biology, Geography, History, Literature, English, Art, and Music.
ฉันเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม อังกฤษ ศิลปะ และดนตรี

 

A: What subject did you like the most when you were at school? Were you good at it?
วิชาอะไรที่คุณชอบมากที่สุดตอนที่อยู่ที่รงเรียน คุณทำมันได้ดีหรือเปล่า

B: I liked Biology the most although I was excellent at Literature.
ฉันชอบวิชาชีววิทยามากที่สุด แม้ว่าฉันจะเก่งวรรณกรรมก็ตาม

 

A: Did your friends like that subject too?
เพื่อนของคุณชอบวิชานั้นเหมือนกันไหม

B: Yes, they did. They enjoyed every single Biology lesson.
ใช่พวกเขาชอบ พวกเขาสนุกกับทุกบทเรียนวิชาชีววิทยา

 

A: Was the textbook written in English or any other language?
ตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น

B: It was written in English.
มันเป็นภาษาอังกฤษ

 

A: Who taught that subject?
ใครสอนวิชานั้น

B: My teacher was Ms. Karen, from the USA.
ครูของฉันคือคุณคาเรน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

A: How was that subject helpful to you?
วิชานั้นมีประโยชน์กับคุณอย่างไร

B: It helped me a lot in becoming a Biology teacher.
มันช่วยฉันได้มากในการจะเป็นครูสอนวิชาชีววิทยา

 

A: How often did you learn that subject?
คุณเรียนวิชานั้นบ่อยแค่ไหน

B: I often had Biology lessons 5 times a week.
ฉันเรียนวิชาชีววิทยา5 คาบต่อสัปดาห์

 

A: How long did you spend on that subject at home?
คุณใช้เวลากับวิชานั้นที่บ้านนานแค่ไหน

B: I spent roughly 2 hours per day studying Biology at home.
ฉันใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวันเรียนวิชาชีววิทยาที่บ้าน

 

A: Have you ever attended any extra classes for that subject?
คุณเคยเข้าเรียนพิเศษในวิชานั้นหรือไม่

B: Yes, I have. I usually attended evening classes.
ใช่ฉันเคย ฉันมักจะเข้าเรียนภาคค่ำ

 

A: Is it important to study hard on both social sciences and natural sciences?
การเรียนหนักทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และธรรมชาติมีความสำคัญหรือไม่

B: No, it isn’t. Students should study the ones they like and those that are helpful to their career path.
ไม่ มันไม่ใช่ นักเรียนควรศึกษาสิ่งที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพของตน

 

 

 

ข้อมูลจากเว็บ https://basicenglishspeaking.com/