สนทนาอังกฤษ ใช้ห้องสมุด Using the Library

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Using the Library

ใช้ห้องสมุด

 

บทสนทนาระหว่างคุณโทมัสกับเบ็ตตี้เรื่องไปห้องสมุด

 

Ms. Thomas:   Today we are going to the library.
วันนี้เราจะไปห้องสมุดกัน

 

Betty:   What is library, Ms. Thomas?
ห้องสมุดคืออะไรคะ คุณโทมัส

 

Ms. Thomas:   It is a place to study, Betty.
เป็นสถานที่เรียนรู้จ้า เบ็ตตี้

 

Betty:   What do they have there?
ที่นั่นมีอะไรบ้าง

 

Ms. Thomas:   Books, computers, classes, and more.
หนังสือ คอมพิวเตอร์ ชั้นเรียน และอื่นๆ

 

Betty:   That sounds like fun.
ฟังดูน่าสนุกนะ

 

Ms. Thomas:   It is, Betty. And you can learn there.
ใช้จ้า เบ็ตตี้ และหนูสามารถเรียนรู้ได้ที่นั่น

 

Betty:   I can’t wait to go. Let’s go!
หนูรอที่จะไปไม่ไหวแล้ว ไปกันเถอะ!